W celu prawidowego rozwoju emocjonalnego i spoecznego dziecka z wad suchu wskazane jest :

1.    Wczenie dziecka w ycie zespou klasowego poprzedzone umiejtn rozmow wychowawcy z grup rwienicz na temat konsekwencji wynikajcych z niedosuchu ( trudnoci w porozumiewaniu si).

2.    Zorganizowanie form pomocy i penej akceptacji dziecka w klasie poprzez:

 • niedopuszczenie do sytuacji upokarzajcej ucznia,
 • zwalczanie przejaww zoliwoci ze strony kolegw jak te niepodanych odruchw wspczucia,
 • nawizanie wsppracy z nauczycielami innych przedmiotw,
 • zachcanie dziecka do publicznych wystpie jednoczenie niedopuszczanie do sytuacji ryzykownych, grocych urazami psychicznymi,
 • hartowanie ucznia, wycofujc si natychmiast z tych sytuacji, ktrym ucze nie moe ju sprosta,
 • przydzielanie mu staych obowizkw, traktowanie na rwni z pozostaymi dziemi,
 • dostrzeganie nawet drobnych osigni, stosowanie metod zachty  i  pochway w celu podniesienia jego samooceny,
 • w przypadku dziecka z silnymi napiciami emocjonalnymi, umiejtne obnianie i niwelowanie napi , wytwarzanie atmosfery penego komfortu psychicznego, zapewnienie poczucia bezpieczestwa,

3.    Ze wzgldu na obnione moliwoci percepcyjne dziecka z wad suchu wskazane jest zapewnienie mu optymalnych warunkw odbioru mowy w sytuacji klasy szkolnej,

 • dziecko powinno siedzie na wprost nauczyciela w 1-ej lub 2-giej awce (dziecko pomaga sobie odczytywaniem mowy z ust),
 • do dziecka naley mwi w sposb naturalny gosem o jednakowym nasileniu z wyran artykulacj, stale pamitajc umoliwieniu mu obserwacji ust nauczyciela,
 • w przypadku uywania aparatu suchowego naley pamita, e korzy z tego aparatu jest najwiksza w cichym pomieszczeniu i wwczas gdy odlego osoby mwicej od mikrofonu nie przekracza 1,5 m (haas powoduje zakcenia w odbiorze mowy, i wyzwala negatywne emocje, zmczenie, w konsekwencji niech do noszenia aparatu ),
 • wskazane jest aby nauczyciel porozumia si z rodzicami dziecka w celu uzyskania od nich informacji:
 1. w jakim stopniu dziecko ma uszkodzony such,
 2. w jakich warunkach odbiera najlepiej mow bez aparatu suchowego,
 3. w jakim stopniu aparat mu pomaga i jakie natenie jest dla dziecka optymalne,
 • n-l zwraca uwag rodzicom na zauwaone braki i niedocignicia dziecka, w miar moliwoci udziela wskazwek, dotyczcych zakresu pracy wyrwnawczej,
 • z uwagi na obniony zasb sownictwa u dzieci niedosyszcych przy wydawaniu polece i instrukcji naley posugiwa si zdaniami prostymi, krtkimi zwracajc jednoczenie uwag, czy dziecko zrozumiao polecenie, w przypadku trudnoci ze zrozumieniem naley udzieli dodatkowych wyjanie nawet posugujc si konkretami,

4.    Trudnoci w odbiorze bodcw zewntrznych na drodze suchowej u dziecka

Z wad suchu powoduje szybsz mczliwo  ukadu nerwowego, sabsz koncentracj uwagi. Moe to powodowa wyczenie si mylowe, objawy znuenia, dekoncentracji, luki pamiciowe. Naley to uwzgldni w toku lekcji, za wymagania programowe dostosowa do moliwoci percepcyjnych ucznia.

Celem rewalidacji indywidualnej jest pomoc dziecku w  przyswojeniu materiau  programowego,  ktrego dziecko  nie  jest w  stanie  opanowa  w  toku  lekcji z uwagi na niedosuch i wynikajce std konsekwencje.

1.    Kade zajcia indywidualnej rewalidacji powinny zaczyna si od wicze ortofonicznych a szczeglnie wicze oddechowych, fonacyjnych, percepcji suchowej i w. usprawniajcych motoryk narzdw mowy.

wiczenia oddechowe usprawniaj aparat oddechowy, zwikszaj pojemno puc ucz ekonomicznego zuywania powietrza w czasie mwienia, rnicuj fazy oddychania (wdech- wydech) a take dziaaj uspakajajco. wiczenia fonacyjne maj na celu wyksztacenie u dzieci niedosyszcych odpowiedniej wysokoci i umiejtnoci  waciwego stosowania gosu w czasie mwienia.

2.    W pracy rewalidacyjnej naley postpowa zgodnie z nastpujcymi zasadami:

 • bardzo wolne stopniowanie trudnoci uwzgldniajc moliwoci percepcyjne dziecka,
 • zapewnienie warunkw do wicze tych funkcji, ktre tego wymagaj (wiczenia percepcji suchowej naley wspomaga poprzez wiczenia percepcji wzrokowej i kinestatyczno- ruchowej),
 • podaczas wprowadzania i utrwalania nowych wiadomoci trzeba czy spostrzeenia wzrokowe, suchowe i kinestetyczno-ruchowe pamitajc o mczliwoci dziecka przy odbiorze bodcw na drodze suchowej. wiczenia powinny by krtkie, nie nuce.
 • doprowadzenie wicze do koca, pozytywna ocena pracy dziecka pozwoli na wzmocnienie motywacji do pracy i podniesienie samooceny ucznia.
 • wskazane jest wczenie rodzicw do pracy rewalidacyjnej poprzez systematyczne przekazywanie stosowanych wicze i wdraanie rodzicw do kontynuowania pracy z dzieckiem na terenie domu.

3.    Kryteria oceny ucznia z niedosuchem winny szczegowo uwzgldnia specyfik mowy zarwno dwikowej jak i przekazywanej za pomoc pisma uzalenionej od typu niedosuchu.

Na ocen z jzyka polskiego rzutowa nie powinny:

 • bdy gramatyczne
 • bdy w pisaniu polegajce na ubezdwicznianiu gosek dwicznych w j. polskim; nieprawidowym stosowaniu kocwek fleksyjnych nieprawidowym (zamiennym) uywaniu gosek (s, z, c, dz, sz, cz, d, , , d)
 • bdy wynikajce z niewasciwych skojarze semantycznych szczeglnie w odniesieniu do wyrazw rzadko uywanych lub wprowadzanych po raz pierwszy  do zasobw sw ucznia.